KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ANNA STRUMPF-RYBICKA

opinie prawne, rozporządzenia, orzeczenia prawne

Adwokat Anna Strumpf-Rybicka

Sporządziła:
adw. Anna Strumpf-Rybicka

Egzekucja kontaktów z dzieckiem

W dniu 13 sierpnia 2011 r. weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem. Dotychczas – w przypadku utrudniania kontaktów uprawnionego z dzieckiem – sąd mógł nałożyć na naruszającego grzywnę z możliwością jej zamiany na areszt. Obecnie, w przypadku uchylenia się od realizowania postanowienia o kontaktach, wprowadzono możliwość obciążenia oznaczoną suma pieniężną rodzica nierealizującego obowiązków wynikających z orzeczenia sądowego.

 

Zobowiązanym może być nie tylko osoba, która sprawuje pieczę nad dzieckiem, ale również osoba uprawniona do kontaktów z dzieckiem oraz osoba, której zakazano kontaktów z dzieckiem. Postępowanie w sprawie o egzekucję kontaktów przebiega dwuetapowo – najpierw osoba uprawniona musi wystąpić do sądu z wnioskiem o zagrożenie rodzicowi nierealizującemu kontaktów nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej.

Podstawą wszczęcia wniosku jest orzeczenie albo ugoda zawarta przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem. W przypadku nie odniesienia rezultatu przez zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej, sąd nakaże zapłatę za każde naruszenie obowiązku. Konieczne jest jednak wystąpienie do sądu z kolejnym wnioskiem, tym razem już o nakazanie zapłaty określonej kwoty. Nakazując zapłatę należnej sumy pieniężnej, sąd opiekuńczy ustala jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. Postanowienie w przedmiocie zagrożenia nałożeniem sumy pieniężnej jak również w przedmiocie nakazania zapłaty tej sumy jest zaskarżalne w drodze zażalenia. Prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.

Znowelizowane przepisy umożliwiają również przyznanie przez sąd opiekuńczy od osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, a która przez niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie obowiązków wynikających z orzeczenia lub ugody zawartej przed sądem lub mediatorem w przedmiocie kontaktów na rzecz uprawnionego zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu. Przepis ten znajduje zastosowanie również i w odwrotnej sytuacji, tj. gdy wydatki z związku z kontaktem ponosi osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, a do ich poniesienia doprowadza osoba uprawniona do kontaktów swoim naruszającym to postanowienie zachowaniem.