KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ANNA STRUMPF-RYBICKA

opinie prawne, rozporządzenia, orzeczenia prawne

Adwokat Anna Strumpf-Rybicka

Sporządziła:
adw. Anna Strumpf-Rybicka

Eksmisja w wyroku rozwodowym

Sąd rozpoznający sprawę o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód może nakazać eksmisję jednego z małżonków. Rozstrzygnięcie takie zapada na wniosek drugiego małżonka zgłoszony w postępowaniu rozwodowym. Wniosek taki może być złożony zarówno w pozwie, innym piśmie procesowym oraz ustnie do protokołu. Sąd zatem nie może orzec eksmisji z urzędu.

Orzeczenie eksmisji w wyroku rozwodowym może mieć miejsce jedynie w sytuacjach wyjątkowych, gdy jedno z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Rażąco naganne zachowanie małżonka może polegać w szczególności na nadużywaniu alkoholu, wywoływaniu awantur i dopuszczaniu się aktów przemocy stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia lub spokoju pozostałego małżonka i innych członków rodziny, zwłaszcza małoletnich dzieci. Rażąco naganne zachowanie musi być oczywiście zawinione przez małżonka. Ponadto nie jest wymagane, aby w dacie wyrokowania małżonkowie zamieszkiwali wspólnie. Orzeczeniu eksmisji nie stoi na przeszkodzie fakt, że eksmitowany małżonek w dacie wyrokowania przejściowo nie przebywa we wspólnym mieszkaniu, nie rezygnując jednak z dalszego zamieszkiwania w tym lokalu.

Orzeczenie eksmisji jest możliwe w sytuacji, w której lokal, który ma być opuszczony przez jednego z małżonków stanowi współwłasność rozwiedzionych małżonków. Eksmisja dotyczyć może również lokalu wynajętego, mieszkania spółdzielczego, a także lokalu użyczonego stronom przez osobę trzecią. Rozstrzygnięcie takie pozostaje bez wpływu na ewentualne postępowanie dotyczące podziału majątku dorobkowego byłych małżonków.