KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ANNA STRUMPF-RYBICKA

opinie prawne, rozporządzenia, orzeczenia prawne

Adwokat Anna Strumpf-Rybicka

Sporządziła:
adw. Anna Strumpf-Rybicka

Sprawy o alimenty na rzecz dzieci – co trzeba wiedzieć

Rodzic ma obowiązek wspierać i utrzymywać swoje dziecko do momentu, aż stanie się ono samodzielne. W chwili, kiedy z jakichś przyczyn ojciec lub matka przestają na nie łożyć, rozpoczyna się zazwyczaj tok sprawy o alimenty na rzecz dzieci.

Obowiązek alimentacyjny powstaje z chwilą narodzin dziecka i trwa do momentu, w którym całkowicie się ono usamodzielni. Nie wygasa on z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności, w chwili kiedy ono wciąż się uczy lub po prostu nie jest w stanie utrzymać się bez wsparcia rodziców, chyba że Sąd orzeknie inaczej. W tym momencie żadnego znaczenia nie ma fakt, czy rodzice są po rozwodzie, czy też żyli ze sobą bez ślubu. Dziecku należy się odpowiednie wsparcie finansowe, zapewniające mu wyżywienie, mieszkanie, leczenie, wykształcenie, odzież, środki higieny osobistej, rozrywkę oraz wypoczynek.

Jeżeli dziecko jest pełnoletnie, w sprawie o alimenty występuje samodzielnie. W innym wypadku powództwo, jako przedstawiciel ustawowy w jego imieniu składa rodzic, powodem jednak wciąż jest dziecko. Aby starać się o alimenty, należy złożyć pozew w Sądzie Rejonowym, znajdującym w okręgu, w którym zamieszkuje pozwany lub dziecko.

W pozwie o alimenty, oprócz określenia właściwego Sądu, pozwanego oraz powoda, zaznaczyć powinno się również kwotę alimentów, o jakie chcemy się starać, a także datę, od której powinny one zacząć wpływać. Warto również wnioskować o to, aby uprawomocniony wyrok był natychmiast wprowadzony w życie. Ważną kwestią jest ponadto uzasadnienie, że osoba pozwana jest w stanie łożyć na utrzymanie dziecka, określając jej zarobki i opisując własną sytuację majątkową oraz comiesięczną kwotę wydatków, które ponosi się na rzecz dziecka. W tym przypadku potrzebne będą odpowiednie dokumenty, rachunki, zaświadczenia o zarobkach oraz zeznania świadków.

Wysokość alimentów uwarunkowana jest potrzebami dziecka, możliwościami zarobkowymi i majątkowymi rodzica, oraz zakresem starań ojca lub matki o zapewnienie dziecku odpowiednich warunków życiowych.

Tego typu sprawy kończą się wydaniem orzeczenia w kwestii alimentów po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której wypowiadają się obie strony – pozwany i powód, oraz ewentualni świadkowie. W toku postępowania użyć możemy dowodów w postaci wszelakich dokumentów prywatnych i urzędowych, aktów sprawy rozwodowej lub, w razie konkretnych okoliczności, poprzedniej sprawy o alimenty na rzecz dzieci. Sąd, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty zaistniałej sytuacji, może zarządzić wypłatę alimentów wyższych od kwoty, o którą stara się powód.

Jeżeli w przyszłości, osoba zobowiązana do płacenia alimentów, uchyla się od wypełniania tego obowiązku, osoba uprawniona powinna zwrócić się z tą sprawą do komornika, który, po wpłynięciu odpowiedniego wniosku, wszczyna wtedy egzekucję. Nie trzeba decydować się na komornika właściwego dla miejsca zamieszkania wierzyciela, dziś mamy prawo do wyboru tej osoby według własnego uznania. We wniosku wpisujemy z kolei dokładne dane dłużnika, w tym imię i nazwisko, adres oraz kwotę zaległych alimentów.