KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ANNA STRUMPF-RYBICKA

opinie prawne, rozporządzenia, orzeczenia prawne

Adwokat Anna Strumpf-Rybicka

Sporządziła:
adw. Anna Strumpf-Rybicka

Jak wyglądają sprawy o podział majątku małżeńskiego

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego parę obowiązuje wspólność majątkowa, obejmująca dochody pozyskiwane z pracy zawodowej i działalności gospodarczej, z osobistych majątków, pochodzących z różnych źródeł, oraz z wszelkich oszczędności. W momencie, kiedy małżeństwo się kończy, strony mają prawo do podziału majątku, który może nastąpić zarówno w trakcie rozwodu, jak i po nim.

Podział uwzględnia głównie aktywa majątku wspólnego. Jeżeli małżonkowie nie zadecydowali inaczej, nie dotyczy on spłaty długów. Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego majątek wspólny powinien zostać podzielony na dwie równe części. Czasami jednak, jeżeli strony mają ku temu istotne powody, podział ten może zostać przeprowadzony pod względem konkretnych udziałów małżonków w budowaniu wspólnego majątku. W jego skład wchodzą z kolei nie tylko wartości materialne, ale i kwestie takie jak opieka nad dziećmi i gospodarstwem domowym.

Nierówny podział majątku rozstrzyga się zazwyczaj poprzez wniosek jednej ze stron, kiedy dysproporcje pomiędzy wkładem we wspólny majątek znacznie się różnią. Nie wystarczą jednak dowody na to, że jedna ze stron zarabiała więcej niż druga. Pod uwagę brane są takie kwestie, jak marnotrawienie pieniędzy, nieróbstwo, brak wkładu w dobro życia rodzinnego, lecz również długotrwała choroba, czy też kalectwo, oraz bezrobocie, wynikające z niezależnych od danej osoby przyczyn.

Przed rozpoczęciem sprawy o podział majątku małżeńskiego obie strony powinny zastanowić się, jakie przedmioty wchodzą w skład ich majątku osobistego. Na majątek osobisty składają się zazwyczaj prawa lub przedmioty zakupione przed zawarciem związku małżeńskiego, te, które dana osoba otrzymała w procesie dziedziczenia, darowizn lub odszkodowania, nagrody za osobiste osiągnięcia, a także przedmioty użytku osobistego.

Jeżeli pieniądze uzyskane przed ślubem, przeznaczamy po nim na przedmioty, należące do majątku wspólnego lub, jeżeli majątek wspólny wykorzystujemy na osobiste wydatki, odpowiedni podział takich dóbr możemy rozstrzygnąć w sądzie, po złożeniu wniosku przez którąś ze stron.

Podział nieruchomości przebiega z uwzględnieniem faktu, do kogo należał dom, czy też mieszkanie w momencie zawierania związku małżeńskiego. Jeśli dana nieruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego, dzielona ona jest zazwyczaj po połowie, chyba że w drodze postępowania sądowego ujawnią się przesłanki, co do nierównego jej podziału.

Koszty podziału majątku uzależnione są od sposobu jego podziału. Jeżeli małżonkowie mają co do niego wspólny plan, wydatek jest znacznie niższy i oscyluje w granicach 300zł. Jeśli z kolei cały podział ma być dopiero rozstrzygany, koszty te wzrastają do 1000zł, przy czym w obu tych przypadkach nie należy zapominać również o kosztach sądowych, kosztach mediacji oraz wynagrodzeniu adwokata, czy też radcy prawnego.

Jeżeli dochodzi do umownego podziału majątku, umowę taką zawiera się w formie aktu notarialnego, w kosztach należy zatem uwzględnić 23% podatku VAT oraz taksę notarialną.