KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ANNA STRUMPF-RYBICKA

opinie prawne, rozporządzenia, orzeczenia prawne

Adwokat Anna Strumpf-Rybicka

Sporządziła:
adw. Anna Strumpf-Rybicka

Kiedy następuje ograniczenie władzy rodzicielskiej

Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską aż do okresu pełnoletności. W tym czasie rodzic ma obowiązek dbać o jego dobro i odpowiednie warunki bytowe. Nie każdy jednak niestety jest się w stanie z tego obowiązku wywiązać, co prowadzi nierzadko do ograniczenia lub całkowitego pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej następuje w przypadkach, kiedy dobro dziecka jest zagrożone, co nie musi zresztą wcale wynikać z umyślnych i krzywdzących zachowań rodziców. Mogą oni wręcz czuć, że postępują zgodnie z dobrem swej pociechy, a kwestia ta zależy w dużej mierze od konkretnych okoliczności.

Władza rodzicielska może zostać ograniczona obojgu rodzicom lub jednemu z nich na wniosek drugiego, a także z urzędu. Wniosek złożyć należy do Sądu Rejonowego, do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Powinien być to Sąd, znajdujący się w okręgu, w którym zamieszkuje dziecko powiązane z toczącym się postępowaniem. We wniosku opisać trzeba dokładną sytuację i powody, dotyczące ograniczenia władzy rodzicielskiej. Pismo to podlega opłacie sądowej w wysokości 40zł.

Kiedy zagrożone jest dobro dziecka, a rodzice z różnych przyczyn nie radzą sobie z nałożonymi na nich obowiązkami, następuje ograniczenie władzy rodzicielskiej z urzędu. Mając na uwadze pomoc całej rodzinie, Sąd ustala określone powinności wobec osoby małoletniej, określa, jakich czynności i decyzji nie należy podejmować bez jego zgody. Czasami kieruje ją wraz z rodzicami na rodzinną terapię, mającą na celu zminimalizowanie, a w końcu i całkowite pozbycie się problemu, lub do wyspecjalizowanych ośrodków, które są w stanie zapewnić rodzinie odpowiednie wsparcie. Ograniczona władza rodzicielska wiąże się również nierzadko ze stałym nadzorem kuratora sądowego albo skierowaniem dziecka, do specjalnej placówki, czy też rodziny zastępczej, która będę sprawować nad nim częściową opiekę.

Jeżeli wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej wypływa od jednego z rodziców, Sąd może zadecydować o powierzeniu mu całkowitej opieki nad dzieckiem, ograniczając tym samym prawa i obowiązki drugiego rodzica, kierując się oczywiście dobrem osoby małoletniej.

Niezależnie od ograniczenia władzy rodzicielskiej, rodzice mają obowiązek kontaktowania się z dzieckiem. O sposobie utrzymywania kontaktu decyduje w takich przypadkach Sąd, szczególnie jeżeli matka i ojciec nie potrafią się w tej kwestii porozumieć, a osoba małoletnia przebywa na stałe u jednego z nich. Bywają sytuacje, kiedy zezwolenie na kontakt z dzieckiem następuje jedynie w obecności osoby trzeciej, np. drugiego rodzica, opiekuna czy też kuratora sądowego. Czasami kontakty te ograniczone są całkowicie, kiedy Sąd uzna, że zagrażają one dobru dziecka.

Jeżeli zaistnieją odpowiednie przesłanki, w świetle przepisów władza rodzicielska może zostać przywrócona. Jeśli jednak Sąd uzna, że ograniczenie jej to w danym przypadku za mało, może w późniejszym czasie całkowicie pozbawić jej rodziców, którzy nie będą wywiązywali się ze swoich obowiązków, działając tym samym na szkodę dziecka.