KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ANNA STRUMPF-RYBICKA

opinie prawne, rozporządzenia, orzeczenia prawne

Adwokat Anna Strumpf-Rybicka

Sporządziła:
adw. Anna Strumpf-Rybicka

Rozwód, a dziecko przy ojcu

Rozwód to nie tylko ustalenie, z czyjej winy on nastąpił oraz podział majątku. Jeśli w małżeństwie pojawiły się dzieci, najtrudniejszą kwestią dla Sądu jest ustalenie, które z rodziców uzyska prawo opieki nad dzieckiem. Statystyki są szokujące: w Polsce zaledwie 4-5% spraw rozwodowych kończy się przyznaniem prawa do opieki ojcu, w przeważającej większości spraw dzieci pozostają przy matce, ojciec natomiast ma prawo widywać dzieci w ustalonych terminach. Decyzja, jaka zapadnie w Sądzie podczas sprawy rozwodowej nie zamyka jednak mężczyznom drogi do możliwości wychowywania dzieci – jeśli istnieją przesłanki wskazujące na to, że matka źle opiekuje się potomstwem, ojciec ma szansę odzyskać dzieci.

Kwestie ustalenia opieki nad małoletnim dzieckiem regulują w Polsce Kodeks cywilny oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W drugim z nich przeczytać możemy, iż „[…] Sąd może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka”. W praktyce wygląda to tak, że najczęściej dzieci zostają przy matce, a ojciec ma jedynie płacić alimenty na ich utrzymanie oraz może je widywać w ustalonych Sądownie terminach. Matka uznawana jest za rodzica, którego z dzieckiem łączy silniejsza więź emocjonalna. Mężczyzna jest w naszym kraju postrzegany jako osoba utrzymująca rodzinę, ale nie spędzająca z dziećmi wystarczająco dużo czasu. Sytuacje, w których to mąż zyskuje prawo do opieki nad dzieckiem są rzadkie, najczęściej wynikają albo z tego, iż kobieta nie wykazuje chęci do sprawowania władzy rodzicielskiej, albo z jej złego stanu psychicznego, wykluczającego możliwość opiekowania się potomstwem. W innych sytuacjach mężczyzna musi poświęcić wiele czasu i wykazać się niezwykłą cierpliwością, by udowodnić, że jest dobrym ojcem, który zapewni dzieciom wszystko, co niezbędne jest do prawidłowego ich rozwoju.

Nawet, gdy dziecko samo deklaruje chęć pozostania przy ojcu, Sąd może wydać inną decyzję. W przypadku rozwodów, dzieci zawsze kierowane są na spotkanie z psychologiem w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym. Tam specjaliści analizują, czy wybór dziecka wynika z jego własnej woli i ustalają sytuację rodzinną, określając, które z rodziców zapewni dziecku odpowiedniejsze warunki rozwojowe oraz bytowe. Opinia biegłych psychologów Sądowych ma niebagatelny wpływ na decyzję, które z rodziców uzyska prawa rodzicielskie.

Jeśli matka utrudnia byłemu małżonkowi spotkania z dzieckiem, ogranicza kontakt ojca z synem bądź córką, mężczyzna może złożyć w Sądzie wniosek o ustalenie sposobu kontaktowania się z dzieckiem. Postanowienia Sądu będą dla matki wiążące – jeśli nie będzie ich przestrzegać grozi jej kara grzywny lub nadzór kuratora rodzinnego. W sytuacji, gdy dziecko jest silnie związane emocjonalnie z tatą i zarówno ojciec, jak i dziecko, potrzebują częstszego spotykania się, niż to wynika z decyzji Sądu, można złożyć wniosek o zmianę kontaktów, polegającą na ich rozszerzeniu. Sądem właściwym do rozpoznania takiego wniosku jest Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego (Sąd miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, czyli dziecka).

Co zrobić w sytuacji, gdy Sąd przyznał opiekę nad dziećmi matce, a ojciec jest przekonany, że nie zajmuje się ona nimi odpowiednio i że on sam stworzyłby im lepsze warunki życia? Można wystąpić z wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu dziecka u ojca, ale przemawiać muszą za tym konkretne przesłanki wskazujące, iż taka zmiana leży w interesie dziecka i będzie uczyniona dla jego dobra.